ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้สอน เลือกทำข้อสอบ
1
BC 207
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อ.ธีรภรณ์  ล้อมสุขา
2
BC209

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์        

,การพัฒนาเว็บไซต์ในธุรกิจ
อ.พิมพ์ชนก  ศรีภูวงษ์
3
BC211 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม อ.พรทิวา  ดาโรจน์
4
BC212 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย  อ.อาริยา  แพงงาม
5
BC213 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  อ.อาริยา  แพงงาม