ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา อาจารย์ผู้สอน เลือกทำข้อสอบ
1
BC 212
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย อาจารย์วรากร ตาลสิทธิ์
2
BC 207
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ธีรภรณ์ ล้อมสุขา
3
BC 208 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม อาจารย์พิมพ์ชนก ศรีภูวงษ์
4
BC 206 ระบบจัดการฐานข้อมูล อาจารย์ธีรภรณ์ ล้อมสุขา